Masz pytania? Skontaktuj się z nami: +48 731 024 123 lub napisz do nas wiadomość:
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Konkurs

 

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK Z DNIA 02.07.2020 R.

   § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


   1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Klinika Witaminowa RegenClinic  (zwane dalej 

      „Organizatorem”).
    2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

   3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

   4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.

       Osobom udostępniającym dane przysługuje         prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

   5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

   6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.

      Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

   7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/regenclinicrzeszow/ (zwanej dalej “Fanpage”).

   8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz

       rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

   § 2. UCZESTNICY KONKURSU

   1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego ,

       posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie

       Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

   2. Uczestnik oświadcza, że:

   a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
   b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
   c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury

       odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
   d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
   e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
   f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

   3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

   § 3. NAGRODA

   1. W Konkursie przewidziano 3 (trzy) nagrody – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.

   2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest konsultacja lekarska, wlew witaminowy (b complex)

   3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook,

        na profilu Kliniki Witaminowej RegenClinic https://www.facebook.com/regenclinicrzeszow/


   4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

   5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 
   § 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

   1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym

       Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/regenclinicrzeszow/

   2. Konkurs trwa od dnia 02.07.2020 r do 10.07.2020 do godz. 24

   § 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

   1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

   a. zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) poprawnego rozwiązania (odpowiedzi)

       zadania przedstawionego w treści posta konkursowego na Fanpage'u Organizatora,

   2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/regenclinicrzeszow/

   § 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

   1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

   2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich

       zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

   3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1

       Regulaminu przez Uczestników Konkursu

   4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 3 zwycięzców.

   5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości

      prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

   6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie

        https://www.facebook.com/regenclinicrzeszow/

   7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników

       Konkursu na Fanpage`u - https://www.facebook.com/regenclinicrzeszow/ wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
        a. imię i nazwisko
        b. adres korespondencyjny
        c. numer telefonu
        d. adres mailowy

    8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie

        nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

   9. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje

       prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

   § 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

   1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak

       możliwości przekazania nagród, z przyczyny  leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał

       prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

   2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie

       rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem  działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów

       powszechnie obowiązujących.

   3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne

       z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

   a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności

        zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
   b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodni z zasadami Facebooka;
   c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
   d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
   e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

   4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, i

        nterfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

   5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

   § 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

   1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności

       niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

   2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do

       przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

   3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach

       dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

   4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

   § 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

   1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania

       Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

   2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

   3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

   4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia 02.07.2020 r.

   5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

   § 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.07.2020r. i obowiązuje do 10.07.2020r.

   2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

   3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby

       Organizatora.

   4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie

       zamieszczona na Fanpage’u https://www.facebook.com/regenclinicrzeszow/

   5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej Fanpage'u Organizatora: https://www.facebook.com/regenclinicrzeszow/